ALGEMENE HUURVOORWAARDEN URBAN CAR RENTAL BV

 

 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN URBAN CAR RENTAL BV

Omschrijving 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) 

het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; consument: 

de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten 

in de uitoefening van beroep of bedrijf; schade van de verhuurder: de vermogensschade die 

verhuurder lijdt ten gevolge van: 

-beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen 

daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren 

daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) 

of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van 

vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten; 

-met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, 

de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk 

is. 

Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het 

deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 2.00 meter boven de grond bevindt 

of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 2.00 meter boven 

de grond bevinden; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift 

of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

 

A.  BEPALINGEN 

Punt 1 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur 

van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden 

gesloten. 

 

Punt 2 - Het aanbod 

 

1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder. 

2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende 

beschikbaarheid. 

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom 

en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het 

eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom 

of andere wijze van zekerheidstelling. 

4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het 

bedrijf te bereiken is. 

5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling. 

6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene 

huurVoorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten 

van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld. 

Punt 3 - De overeenkomst 

 

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst 

dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder. 

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst 

is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens 

het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. 

3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van punt 9 lid 7 overeengekomen 

maximumbedrag met verwijzing naar de in punt 12 lid 2 van deze algemene 

voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. 

Punt 4 - De prijs en de prijswijzigingen 

 

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden 

vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De 

verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst 

vermeld staat. 

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, 

zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding 

van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar 

voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst 

bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die 

ter zake van BTW. 

4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometer-

teller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de 

kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het 

hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en 

koelmotor-bedrijfsurenteller. 

5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals 

tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van 

huurder. 

6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, 

kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn. 

Punt 5 - Financieel

 

1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, 

kan vooruitbetaling tot 100% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode 

kan betaling van een waarborgsom worden verlangd. 

2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten 

zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van 

schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag 

waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk 

is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade 

aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er 

(ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden. 

3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade 

volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal 

van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt 

door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop 

van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen 

tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. De consument dient het verschuldigde 

bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de 

ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de 

consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering 

het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering 

nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het 

moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken 

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, 

kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is 

onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden 

afgeweken. 

 

punt 6 - Verplichtingen huurder/bestuurder

 

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed 

huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt 

gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een 

terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder 

te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. 

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. 

Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte 

veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige 

mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. 

Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden. 

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen. 

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het 

voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan 

een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig 

op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen 

het voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk 

ongeschikt is. 

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren. 

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen 

tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, 

snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. 

7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. 

8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, 

is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering 

van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, 

passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 

10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, 

de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals 

het kentekenbewijs en de grensdocumenten). 

Punt 7 - Instructies voor de huurder 

1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg 

te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. 

Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs 

kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet 

verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden. 

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting 

kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 

€ 125,- (inclusief BTW). 

3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te 

tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen. 

4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig 

toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: 

-hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; 

-de instructies van verhuurder op te volgen; 

-gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking 

hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; 

-het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of 

vermissing beschermd te hebben; 

-de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking 

te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken 

van derden. 

5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: 

-melding te doen bij de politie ter plaatse; 

-zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan 

verhuurder over te leggen; 

-zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden. 

6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, 

passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 

7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke 

waarde van meer dan € 9.999,-, tenzij anders is overeengekomen. 

8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: 

-verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of 

de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat 

er sprake is van een verstoring; 

-verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs 

vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking; 

-het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat 

of redelijkerwijs kan ontstaan; 

-defect raken van het voertuig; 

-vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren 

daarvan; 

-beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs 

geïnformeerd dient te worden. 

9. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de 

persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband 

daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

 

2. Indien geen voertuig uit de overeengekom

 

Punt 8 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade 

 1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het 

op het huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval 

van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 2500,- bedraagt en voor andere 

schadegevallen maximaal € 1500,-. 

2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met 

artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat 

dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

3. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de 

openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de 

bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, 

blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de 

verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd 

of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste 

gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd. 

4. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of 

door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder 

of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, 

geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden 

van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. 

5. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van 

het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is. 

6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en 

andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden. 

Punt 9 - Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder 

 

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk 

is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder 

zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is 

voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek. 

 

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek 

aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan 

€ 5.000,-.

Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde 

zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen 

uit anderen hoofde. 

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder 

bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het 

ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten. 

Punt 10- Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten 

 

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband 

met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege 

worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur 

reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer 

van verhuurder liggen. 

2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden 

verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de 

kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 35,- (inclusief BTW). 

Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met 

enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten 

verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met 

een minimum van € 15,- (inclusief BTW). 

3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is 

opgelegd. 

Punt 11 - Beslag op het voertuig 

 

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder 

gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot 

betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het be-

zit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer 

van de verhuurder liggen. 

2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende 

kosten. 

Punt 12 - Ontbinding van de huur 

 

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn 

recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: 

-huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet 

volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; 

-huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat 

van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen van toepassing wordt verklaard; 

-verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware 

verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. 

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het 

voertuig te doen stellen. 

3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden. 

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit 

artikel. 

Punt 13 Klachten en Bemiddelingsregeling 

 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven 

worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. 

Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake 

verliest. 

2. Indien de klachtafhandeling door verhuurder niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend 

resultaat, kan huurder naar keuze zijn klacht voorleggen aan 

-M.S. kaddour , email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (telnummer 020-3626950 

, indien het gaat over een klacht over de uitlegging of uitvoering 

Punt 14 - Verplichtingen verhuurder 

 

1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en 

voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig 

gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch 

goede staat af. 

en categorie geleverd kan worden, zal op verzoek 

van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in 

rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan 

indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt. 

3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij 

eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven. 

4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten. 

5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie 

aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten 

openingstijden kan melden. 

6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulopening 

welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden 

gebruikt. 

7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning 

dienen te worden gehouden. 

8. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. 

Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland 

gebruikt mag worden. 

9. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk 

gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een 

tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer 

dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van 

de hulp niet door verhuurder vergoed. 

10. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. 

Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het 

 

voertuig op een andere vestiging. 

Punt 15 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode 

 

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode 

eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen 

adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, 

in ontvangst te nemen. 

2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten 

openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld. 

3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode 

zijn vrijblijvend. 

4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd 

op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te 

nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht 

tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. 

5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 

50% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode 

wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1 keer de daghuurprijs in 

rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door 

verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig 

te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de 

huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg 

 

is van overmacht. 

Punt 17 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder 

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als 

verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.

Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 

13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service 

en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen 

doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders 

indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en 

correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. 

Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. 

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht 

 

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op 

grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing 

is.